Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2022-07-06 ( Imieniny: Dominiki, Jaropełka)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pięlegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pięlegnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 2022

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

z dnia 17 stycznia 2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk ogłasza w dniu 17 stycznia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości       oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja wydarzenia kulturalnego nawiązującego do historii Lutomierska, w ramach obchodów nadania praw miejskich miejscowości Lutomiersk”.

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

1)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych;

2)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa;

3)      pielęgnowanie kultury regionalnej.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

1). 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.), prowadzące działalność statutową  w zakresie w/w zadań.

4. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) tj. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

5. Zasady przyznawania dotacji:

1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);

2)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

4)      konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;

5)      oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy syntetyczny opis zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)  plan i harmonogram działań na rok 2022,

c)  opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,

d)  charakterystykę oferenta,

e)  kalkulację przewidywanych kosztów.

6. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2022 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2)      dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3)      podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest
do przedstawienia całościowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert         i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania;

4)      jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

7. Termin i warunki składania ofert:

1) wyznacza się termin składania ofert do dnia 8 lutego 2022 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk;

2) Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1)      rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2)      przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:        

a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt),

d)      uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt)

f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4)      wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty   w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5)      decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;

6)      wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane
do publicznej wiadomości;

7)      konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8)      Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

9. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – rok 2021 – dotacja w kwocie 0.00 zł (słownie: zero złotych).

10. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.).                                                                                                   

11. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu  43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-01-17 15:29przez:
Opublikowano:2022-01-17 15:35przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:207

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo