Podatki i opłaty lokalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Urząd Gminy Lutomiersk
L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk

Rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie dla osób prawnych
22 9279 0007 0024 0002 2000 0040

Osoby fizyczne posiadają indywidualne rachunki bakowe (znajdujące się na decyzjach)

W przypadku braku rachunku bankowego (dotyczy osób fizycznych) wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego –

62 9279 0007 0024 0002 2000 0290


W przypadku przelewów spoza terytorium Polski wskazany powyżej nr konta należy poprzedzić numerem IBAN i SWIFT: GBW CPL. PP

*********************************************************************************

Uchwały podatkowe obowiązujące w roku 2018:

Uchwała Nr XXXIV/192/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/191/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała Nr XXXIV/190/16 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej

Uchwała nr L/304/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała nr L/306/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXII/109/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XX/95/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała nr LI/323/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XX/92/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIX/89/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa

Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Uchwała nr LIII/340/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 23 stycznia 2018 r.w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

OSOBY FIZYCZNE

INFORMACJE PODATKOWE

- ILRN-1 – informacja o nieruchomościach osób fizycznych (budynkach, budowlach, gruntach i lasach)

- ZILRN-1 - dane ewidencyjne nieruchomości

- ZILRN-2 – dane identyfikacyjne współwłaściciela

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji

OSOBY PRAWNE

DEKLARACJE NA PODATEK

 PODATEK ROLNY

- DR-1 deklaracja na podatek rolny

- ZDR-1 dane o nieruchomościach, zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

-DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 dane o nieruchomościach zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

PODATEK LEŚNY

- DL-1 deklaracja na podatek leśny

- ZDL-1 dane o nieruchomościach leśnych, zwolnieniach w podatku leśnym

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

- DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

- DT-1/A Załącznik do deklaracji

 

OSOBY FIZYCZNE - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian  w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.


Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Wójt w drodze decyzji.

Terminy płatności podatku: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

OSOBY PRAWNE - ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane: składać w Urzędzie Gminy Lutomiersk - w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy,  a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

           
Osoba prawna powinna wpłacać – bez wezwania - obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Uwaga! W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podpisywanie deklaracji:

Deklaracja na podatek od nieruchomości może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz zawiadomienie                       o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 należy złożyć w Urząd Gminy Lutomiersk. Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.

Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

TERMIN PŁATNOŚCI ŚRODKI TRANSPORTOWE OSOBY FIZYCZNE ORAZ PRAWNE

 - w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2015-06-23
Data publikacji:2015-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Liliana Kaleta
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7816