Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11; www.lutomiersk.info email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

2

Jednostka odpowiedzialna

referent Anna Kwasowiec

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

I piętro pokój nr 12

tel. 43 677 50 11 (wew. 116 )

3

Podstawa prawna

·         Art. 40 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.2068  z późn. zm.)

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264)

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)

·         Uchwała Nr XVI/77/15 Rady Gminy Lutomiersk  z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

4

Wymagane dokumenty

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy (wg załącznika wzorów druków). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk I piętro, pokój nr 12 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk

Załączniki do wniosku:

·         szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy wraz z podaniem jej wymiarów oraz określeniem czy reklama będzie jednostronna czy dwustronna

·         projekt reklamy zawierający jej wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy (w tym jej fundamentowania),

·         odpis z Krajowego rejestru Sądowego Ewidencji Działalności Gospodarczej lub oświadczenie o zarejestrowanej działalności gospodarczej – jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą

·         pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowe (wg załącznika) – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika

5

Opłaty

Wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego ustalana jako iloczyn powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego określonej w Uchwale Nr XVI/77/15 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 6 października 2015 r.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego i pełnomocnictwo – 17 zł

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

6

Termin załatwiania sprawy

30 dni

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7:30-14:30

9

Uwagi

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji

·         zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy wydaje się na czas określony

·         ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego może nastąpić odmowa wydania zezwolenia

·         w zezwoleniu określa się m. in.: sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, powierzchnię reklamy,

·         przed faktycznym umieszczeniem reklamy w pasie drogowym należy wystąpić o wydanie odrębnego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

·         za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego z zezwoleniu oraz zajęcie pasa drogowego o powierzchni większej niż określonej w zezwoleniu, zarządca drogi pobiera w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną

·         reklama umieszczona na zabytku wpisanym do krajowego rejestru zabytków wymaga odrębnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

·         Wzór pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-18
Data publikacji:2016-01-18
Osoba sporządzająca dokument:Anna Kwasowiec
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1972