Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11     www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa usługi

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

2

Jednostka odpowiedzialna

·         Drzewa i krzewy na terenach będących własnością Gminy Lutomiersk oraz na terenach prywatnych

inspektor Henryk Kierzkowski

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

(Budynek byłego ośrodka zdrowia)

I piętro pokój nr 6

tel. 43 677 50 11 (wew. 205)


podinspektor Sylwia Sobolczyk

Plac Jana Pawła II 12

95-083 Lutomiersk

(Budynek byłego ośrodka zdrowia)

I piętro pokój nr 4

tel. 43 677 50 11 (wew. 144)

3

Podstawa prawna

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2096 z późn.zm.)

4

Wymagane dokumenty

·

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do pobrania w Urzędzie Gminy Lutomiersk w pokoju nr 4 (budynek byłego ośrodka zdrowia)

Załączniki do wniosku:

  • zgoda właściciela nieruchomości- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem
  • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
  • rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

5

Opłaty

Zgodnie z art. 84- 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.)

6

Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni

 

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat pokój 17 - I piętro

 Godziny pracy urzędu
Poniedziałek - 7:30 - 16:30
Wtorek -  7:30 - 15:30
Środa  -  7:30 - 15:30
Czwartek- 7:30 - 15:30
Piątek - 7:30 - 14:30

9

Uwagi

Nie wymaga się zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów:

-  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 

- krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

-  drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

 

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 

-drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

 

-drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej -

właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości  5 cm przekracza:

- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


 

10

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Zgłoszenie wycinki drzew

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Henryk Kierzkowski
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2522