Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2016

 

URZĄD GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11      www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie przez użytkownika wieczystego wniosku o przekształcenie przysługującego mu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Nabycie prawa własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Ostateczna decyzja jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela.

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

podinspektor Monika Józinkiewicz

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 1

tel. 43 677 50 11 (wew. 113)

3

Podstawa prawna

·         Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.),

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (wg załącznika wzorów druków). Druk dostępny w Urzędzie Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 1.

Załączniki do wniosku:

·         aktualny odpis księgi wieczystej,

·         aktualny wypis z rejestru gruntów

·         wypis aktu notarialnego – jeżeli nastąpiła zmiana właściciela

·         dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

5

Opłaty

10 zł – za wydanie decyzji,

17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11

Wnioskodawcę obciążają:

  • koszty przygotowania nieruchomości do przekształcenia, na pokrycie których zobowiązany jest dokonać wpłaty określonej kwoty;
  • opłata za przekształcenie – ustalona na podstawie wartości nieruchomości określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

6

Termin załatwiania sprawy

 Do 30 dni.

7

Tryb odwoławczy

Od decyzji, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach:  pn. 7.30 – 16.30, wt.-czw. 7.30 -15.30, pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

·         Wypis z księgi wieczystej można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Łasku V Wydziale Ksiąg Wieczystych, ul. Przemysłowa 5.

·         Wypis z rejestru gruntów można uzyskać w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach punkcie przyjęć w Konstantynowie Łódzkim I piętro, pokój nr 14.

·         Przekształceniu podlegają nieruchomości szczegółowo określone w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

·         Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustala się w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłata za przekształcenie  stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu.

·         Opłatę, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

·         Oświadczeniem woli Wójta Gminy Lutomiersk może zostać udzielona bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

·         Po otrzymaniu decyzji administracyjnej o przekształceniu, należy ujawnić prawo własności w Sądzie Rejonowym w Łasku V Wydziale Ksiąg Wieczystych składając stosowny wniosek.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2016-03-16
Data publikacji:2016-03-16
Osoba sporządzająca dokument:Monika Józinkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2056