Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-09-25 ( Imieniny: Aureli, Kamila)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

URZĄD MIASTA i GMINY LUTOMIERSK

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

tel. (43) 677 50 11      www.lutomiersk.info     email: ug@lutomiersk.pl

1

Nazwa i opis usługi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

2

Jednostka odpowiedzialna

Referat Organizacyjno - Samorządowy

inspektor Aleksandra Janiak

Plac Jana Pawła II 11

95-083 Lutomiersk

parter pokój nr 10

tel. 43 677 50 11 (wew.158 )

3

Podstawa prawna

·         ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.);

     Uchwała Nr LXI/397/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lutomiersk. (Dz. Urz. Woj. Łódź 2018 r., poz 5403 )

    Uchwała Nr LX/387/18 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lutomiersk. (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2018 r., poz. 4687, poz. 6994; z 2019 r. poz. 2911)

  

4

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (wg załącznika). Druk dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk parter, pokój nr 10 .

Załączniki do wniosku:

·         dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późniejszymi zmianami).

5

Opłaty

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia.

Roczna opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

3) 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:

1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(na podst. art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:

1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa);

3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% (na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm).

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk w L.B.S. Zduńska Wola, Oddział Lutomiersk 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy parter pokój nr 9 (okienko kasy) Plac Jana Pawła II 11.

6

Termin załatwiania sprawy

Niezwłocznie, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

7

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

8

Miejsce złożenia dokumentacji

Urząd Miasta i Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II 11 95-083 Lutomiersk, sekretariat - I piętro

W godzinach:

- pn. 7.30 – 16.30

- wt., śr., czw. -  7.30 – 15.30

-pt. 7.30 – 14.30

9

Uwagi

1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo;

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

a) posiadanie zezwolenia;

b) wniesienie opłaty;

c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;

d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu, potwierdzającego dokonanie opłaty;

e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;

f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;

g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;

h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy;

i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa.

4. Zezwolenie cofa się w przypadku:

a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:

- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

- sprzedaży i  podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w ustawie;

b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych;

c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;

e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży;

f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;

g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

5. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

6. Zezwolenie wygasa w przypadku:

a) likwidacji punktu sprzedaży;

b) upływu terminu ważności zezwolenia;

c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;

d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;

e) niedopełnienia w terminach obowiązku:

- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

- dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w odpowiedniej wysokości.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, nie złoży oświadczenia wraz
z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% ustawowej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w odpowiedniej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w odpowiedniej wysokości nie wniesie raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, powiększonej o 30% tej opłaty.

 

7. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

8. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 6, może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

9. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

10

Formularz do pobrania

·         Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

·         Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

 

 

 

Autor: Aleksandra Janiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2016-03-31 15:06przez: Aleksandra Janiak
Opublikowano:2016-03-31 09:13przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Urzad Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:2277

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo