Informacja Wójta Gminy - wyniki konkursu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2018

Lutomiersk, dn. 21.03.2018 r.

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 z późn. zm.), art. 11, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 19 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) oraz Uchwały Nr L/311/17 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, Zarządzenia Nr 424/18 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 16 luty 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, informuję, iż przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów i Rencistów „Jesteśmy Razem”; 95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 13 na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.: „Aktywizacja społeczna osób w wieku emerytalnym – mieszkańców Gminy Lutomiersk oraz poprawa jakości ich życia poprzez działalność edukacyjną  i kulturalną, jak również wzmacnianie potencjału służącego integracji w życiu społecznym oraz poprawie kondycji fizycznej  i psychicznej poprzez uczestnictwo we wszelkich formach aktywności fizycznej”.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-03-21
Data publikacji:2018-03-21
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:530