Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 24 kwietnia 2018 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – II tura 2018 r.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje  między innymi:

 1. kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,
 2. tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk  i integracja międzypokoleniowa,
 3. pielęgnowanie kultury regionalnej,

       4. organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

       5. udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach i koncertach.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 5.000 zł( słownie: pięć tysięcy złotych)

2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

a) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.

3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300);
 2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 4. konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;
 5. oferta powinna zawierać:
 6. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 7. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 8. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 9. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,
 10. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
  na realizację danego zadania z innych źródeł,
 11. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 5. Termin i warunki realizacji zadania:

1) zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2018 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2) dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3) podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest
do przedstawienia całościowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)
w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

 1. Termin i warunki składania ofert:

1) wyznacza się termin składania ofert do dnia 15 maja 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”;

2) decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1) rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2) przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),
 2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt.),
 4. uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),
 5. uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt)
 6. ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).

3) złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4) wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5) decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;

6) wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości;

7) konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8) Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 

8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – rok 2017 – dotacja w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – rok 2018 – dotacja w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ).                                                                                        

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-04-24
Data publikacji:2018-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Paulina Rzetelska
Osoba wprowadzająca dokument:Paulina Rzetelska
Liczba odwiedzin:577