Zarządzenia kadencja 2018-2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 listopada 2018

Numer zarządzenia

Data wydania

W sprawie

1.

2.

3.

 

ROK 2018

 

1/18

22.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

2/18

26.11.2018

nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

3/18

28.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

4/18

30.11.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

5/18

05.12.2018

powołania Komisji Przetargowej

6/18 

 05.12.2018

powołania Komisji Przetargowej

7/18 

 06.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 8/18

 13.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 9/18

 18.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 10/18

 27.12.2018

 umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego

 11/18

 27.12.2018

umorzenia należności za najem lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego, nieczystości ciekłych oraz energii elektrycznej

 12/18

 31.12.2018

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2018

 13/18

31.12.2018 

zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk w okresie zimowym 2018/2019

 

 2019 ROK

 

 14/19

02.01.2019 

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

15/19 

 18.01.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 16/19

 23.01.2019

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lutomiersku oraz powołania Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 17/19

 24.01.2019

 powołania Komisji Przetargowej

18/19 

 24.01.2019

ustalenia harmonogramu czynności oraz szczegółowych terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Lutomiersk jest organem prowadzącym

 19/19

25.01.2019 

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

20/19 

 30.01.2019

w sprawie naboru wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

21/19 

 07.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 22/19

 11.02.2019

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lutomiersk

 23/19

 11.02.2019

w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium 

 24/19

 18.02.2019

 powołania Komisji Przetargowej

 25/19

 18.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 26/19

19.02.2019 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutomiersk na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2019 r. i ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

27/19 

 19.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 28/19

 28.02.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 29/19

 04.03.2019

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

 30/19

 06.03.2019

 powołania Komisji Przetargowej

 31/19

 11.03.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 32/19

 12.03.2019

 powołania Komisji Przetargowej

33/19 

 15.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 34/19

 15.03.2019

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 35/19

 19.03.2019

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk

 36/19

19.03.2019 

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 37/19

 22.03.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

 38/19

 25.03.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 39/19

 25.03.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 03.04.2019 r. o godz. 1000

 40/19

26.03.2019 

zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 41/19

26.03.2019 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

42/19 

 28.03.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 43/19

 28.03.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 44/19

 29.03.2019

 zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 45/19

 01.04.2019

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

 46/19

01.04.2019 

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

47/19 

 01.04.2019

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Lutomiersk wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 26 maja 2019 r.

 48/19

 04.04.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem

 49/19

 04.04.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

 

 50/19

 08.04.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 51/19

 09.04.2019

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i ustalenia regulaminu pracy tej komisji

 52/19

 09.04.2019

w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz ustalenia regulaminu pracy tej komisji

53/19 

 10.04.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 54/19

 11.04.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 55/19

 11.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 56/19

 12.04.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 57/19

 17.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 58/19

 18.04.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

59/19 

 29.04.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 60/19

 29.04.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

 61/19

 30.04.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

62/19 

 30.04.2019

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 63/19

 06.05.2019

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 64/19

06.05.2019 

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

65/19 

06.05.2019 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

 66/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 67/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 68/19

 09.05.2019

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

69/19

 10.05.2019

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

70/19  13.05.2019   w sprawie powołania Komisji Przetargowej
71/19  16.05.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność bądź będących w zarządzie Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

72/19  16.05.2019 w sprawie wyboru formy przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium
73/19  21.05.2019  w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
74/19 24.05.2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lutomiersk
75/19 29.05.2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Orła Białego w Lutomiersku

76/19 31.05.2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku
77/19 11.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
78/19 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
79/19 14.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
80/19 17.06.2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu

81/19 17.06.2019

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku

82/19 24.06.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28.06.2019 r. o godz. 1000

83/19 24.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
84/19 24.06.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku
85/19 24.06.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
86/19 24.06.2019

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, oraz ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej

87/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia „Dobry start”

88/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia „Dobry start”

89/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

90/19 24.06.2019

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego

91/19 24.06.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego
92/19 24.06.2019

w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

93/19 24.06.2019

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

94/19 10.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
95/19 15.07.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
96/19 18.07.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do sprzedaży

97/19 24.07.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

98/19 31.07.2019

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

99/19 31.07.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

100/19 06.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

101/19 06.08.2019

w sprawie szczegółowych zasad ustalania propozycji wysokości stypedium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów ich rodzin

102/19 06.08.2019

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej

103/19 13.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
104/19 13.08.2019

w sprawie wykazu miejsc na obszarze Gminy Lutomiersk przeznaczonych
na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

105/19 19.08.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Polityki Zdrowotnej „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Lutomiersk w wieku 65 lat i więcej na lata 2019-2021” w latach 2019-2021 oraz powołania Komisji konkursowej do wyboru ofert

106/19 26.08.2019

w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Lutomiersk wyborów
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

107/19 26.08.2019

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

108/19 26.08.2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019

109/19 28.08.2019 w sprawie wyznaczenia nauczycieli sprawujących zastępstwo w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora
110/19 28.08.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lutomiersk na rok 2019
111/19 29.08.2019

w sprawie wyznaczenia dodatkowych miejsc - na obszarze Gminy Lutomiersk -przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

112/19 29.08.2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

113/19 05.09.2019

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży

114/19 05.09.2019

w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Lutomiersk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2018-11-20
Data publikacji:2018-11-20
Osoba sporządzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwia Kosińska-Beda
Liczba odwiedzin:1357