Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2021-12-02 ( Imieniny: Balbiny, Ksawerego)

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Lutomiersk Urząd Gminy Lutomiersk - Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Lutomiersk

z dnia 15 marca 2019 r.

 

Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza w dniu 15 marca 2019 r. otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  obejmuje między innymi:

1)      kultywowanie pamięci o zasłużonych dla Gminy Lutomiersk, regionu i kraju, wydarzeniach historycznych,

2)      tworzenie warunków do integracji środowiskowej kobiet z terenu Gminy Lutomiersk      i integracja międzypokoleniowa,

3)      pielęgnowanie kultury regionalnej,

4) organizację imprez kulturalnych na terenie gminy, w tym: konkursów, przesłuchań, spotkań, koncertów, plenerów, wystaw, festiwali, imprez jubileuszowych, festynów, spektakli, wernisaży, seminariów, warsztatów, konferencji,

5) udział osób reprezentujących gminę w wyjazdowych imprezach kulturalnych, w tym: konkursach, festiwalach, wernisażach, spektaklach, wystawach, plenerach, warsztatach    i koncertach.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

- 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

a)      organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ), prowadzące działalność statutową w zakresie w/w zadań.

3. Forma realizacji zadania:

Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

4. Zasady przyznawania dotacji:

1)      podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy zgodnie z wzorem oferty określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057);

2)      oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

4)      konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta;

5)      oferta powinna zawierać:

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie,

e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych
na realizację danego zadania z innych źródeł,

f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 5. Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,  w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 30 listopada 2019 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach;

2)      dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Lutomiersk lub na rzecz jej mieszkańców;

3)      podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest
do przedstawienia całościowego sprawozdania z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)       w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

6. Termin i warunki składania ofert:

1)      wyznacza się termin składania ofert do dnia 8 kwietnia 2019 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy w Lutomiersku. Poprawnie opisaną i zamkniętą kopertę       (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk          z dopiskiem: „Oferta na konkurs – realizacja zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”;

2)       decyduje data wpływu oferty do kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk.

 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

1)      rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu składania ofert;

2)      przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:        

a)      ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie  organizacyjne, doświadczenie, zaplecze techniczne i kadrowe), (ocena w skali 0-10 pkt),

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego (ocena w skali 0-10 pkt),

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których oferent będzie realizował zadania publiczne (zasięg oddziaływania przedsięwzięcia) (ocena w skali 0-10 pkt.),

d)     uwzględnienie środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na  realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10 pkt),

e)      uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0-10 pkt)

f)       ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków (ocena w skali 0-10 pkt).

3)      złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych;

4)      wysokość przyznanej kwoty dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie, (wysokość kwoty będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, o których mowa w ogłoszeniu);

5)      decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lutomiersk po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej;

6)      wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości;

7)      konkurs jest ważny także wtedy gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8)      Wójt Gminy Lutomiersk zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert.

 8. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Lutomiersk w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju, związanych z nimi kosztami  z uwzględnieniem wysokości przekazanych dotacji :

Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – rok 2018 – dotacja w kwocie 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm. ).                                                                                                    

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 43 67 75 011 wew.158.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lutomiersk oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk.

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-03-15 12:13przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2019-03-15 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1387

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo