ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 października 2019

Lutomiersk, dnia 14.10.2019r.

 

Znak: RRGiZP.6220. 6. Z - 1.2019

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 49 i art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 4  oraz 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2086 z późn. zm.) zawiadamia się strony postepowania, że  w dniu  04.10.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 20/2 w miejscowości Wygoda Mikołajewska, gmina Lutomiersk”.

                Niniejsze postępowanie wszczęto na wniosek  PCWO ENERGY PROJEKT.SP. Z O.O. ul. Św. Leonarda 9 25-311 Kielce.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  należy  do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko, określonych w  § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. b   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząca oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i  2  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2086 z późn. zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia  wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Pabianicach. Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wobec  powyższego informuję, że  zainteresowane strony  mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Lutomiersku Plac Jana Pawła  II 11 pok. nr. 12  w godzinach pracy urzędu t.j. poniedziałek 730-1630,  wtorek  - czwartek 730-1530, piątek 730-1430.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urzad Gminy Lutomiersk
Data utworzenia:2019-10-17
Data publikacji:2019-10-17
Osoba sporządzająca dokument:Renata Bujnowicz
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:444