Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2022-01-16 ( Imieniny: Mascelego, Walerii)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk - Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

Nabór na członków komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

Wójt Gminy Lutomiersk

ogłasza w dniu 8 lipca 2020 roku

 nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020

 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz  z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+)

I. Informacje ogólne.

1.  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713), art. 15 ust. 2a, 2b, 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020, Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków do komisji opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2020 z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej      i kulturowej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+).

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji opiniującej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji opiniującej. 

3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.  

II. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji opiniującej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:

1)      reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2)      nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby wzbudzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o którym mowa w art. 24 Kodeksu Postępowania Administracyjnego; 

3)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

4)      posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

5)       posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.

III. Zadania komisji:

Komisja opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+).

IV. Powołanie komisji.

W skład komisji opiniującej Wójt Gminy Lutomiersk powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Lutomiersk i jednego przedstawiciela spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. Spośród członków komisji Wójt powoła przewodniczącego.

V. Miejsce, forma i termin zgłaszania kandydatów.

Pisemne zgłoszenie do udziału w pracach Komisji opiniującej powinno zawierać następujące informacje:

- nazwę organizacji pozarządowej lub podmiotu wraz z numerem KRS,

- imię i nazwisko kandydata oraz pełnioną przez niego funkcję,

-  telefon kontaktowy kandydata,

- podpis przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania organizacji lub podmiotu,

- adnotację: „dotyczy naboru  kandydatur na członków Komisji do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+);  

- oświadczenie o treści: „Deklaruję chęć udziału w Komisji do opiniowania ofert dla zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia poprzez wspieranie działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej seniorów (grupa 60+).

Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.   o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji opiniującej.

- podpis kandydata”.

Zgłoszenie należy złożyć  w terminie do dnia 16 lipca 2020 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk. Za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

Autor: Paulina Rzetelska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-07-08 14:31przez: Paulina Rzetelska
Opublikowano:2020-07-08 00:00przez: Paulina Rzetelska
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Lutomiersk
Odwiedziny:1383

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo